Fjord kommune

Handlekraftig og innovativ kommune

Handlekraftig og innovativ kommune

Vi har allereie mange gode tiltak på plass, som vi skal arbeide vidare med og vidareutvikle. Ein del av dei er lista opp under.

Vi skaper framtida i fellesskap

 • Arbeider aktivt med førebygging barn og unge gjennom BTI - betre tverrfagleg innsats
 • Godt samarbeid med frivillige
 • Driftar utstyrsbase
 • Møteplassar mellom generasjonar, td sommarfest barnehage/sjukeheim

Kommunen er ein attraktiv arbeidsgjevar

 • Heimekontorløysing
 • Karrieredagar for 10. klassingar
 • Digitale møter i mange samanhengar
 • Gode digitale arbeidsverktøy
 • Samarbeidsprosjekt "Ein bra dag på jobben"
 • Fagdagar på tvers innanfor fagområda

 Gode og målretta tenester med rett kvalitet og omfang

 • Digitale tenester
 • Tilpasningsdyktig organisasjon
 • Driftar "Glimt", aktivitetssenter for menneske med nedsett funksjonsevne
 • Tørn - prosjekt for smartare arbeidsprosessar
 • Publikums pc-ar på biblioteka
 • Tverrfaglege nettverk
 • Arbeider med digitalisering av leidningskart og gatelys
 • Velferdsteknologi
 • Dagsenter for demente

Kommunen er klimaklok og miljøbevisst

 • Innkjøp av el-bilar og etablering av ladepunkt
 • Kildesorterer
 • Resirkulerer it-utstyr gjennom Greentech
 • Miljøsertifiserer bedrifter
 • Renovasjonsteneste / miljøstasjon
 • Gründercamp / elevbedrift