Div. artiklar

Ordførar Eva er på turne for å få innspel til samfunnsdelen. No er første besøk unnagjort, og neste stopp er Spar Valldal og Bunnpris. Stikk gjerne innom for ein prat.

Vi har snakka med kjekke born som har ulike tankar om kva dei ønskjer seg i Fjord kommune. Vi vil gjerne høyre kva du meiner også om utkast til kommuneplanen sin samfunnsdel. 

Innbyggarundersøkinga som Fjord kommune gjennomførte starten av 2021, fekk svært god svarprosent.  Meir enn 900 personar har sendt inn svar på undersøkinga. Det gir oss verdfulle innspel til det planarbeidet vi no står midt oppe i.

Takk til alle som tok seg tid til å svare på innbyggarundersøkinga Fjord kommune nyleg gjennomførte.

Har du ikkje fått svart på innbyggarundersøkinga enno? Svarfrist er i morgon, 29. januar, så hiv deg rundt.

Fjord kommune har starta det viktige arbeidet med å utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen. Ein viktig delplan i dette arbeidet er den planen som skal vise retning når det gjeld korleis vi skal legge til rette for vekst i ulike deler av næringslivet i kommunen  - og sjølvsagt korleis vi skal vere ein attraktiv kommune å starte verksemd i.

Fjord kommune er no godt i gang med å utarbeide planar for korleis vi skal legge til rette for ei god utvikling av den nye kommunen.

Fjord kommune skal prioritere næringsutvikling høgt, det har dei fleste partia tydeleg gitt uttrykk for i valgprogrammet sine. Også på kommunestyret sin work shop og på folkemøtet vi hadde tidlegare i haust, var dette eit tema som gjekk igjen.

I perioden 19. – 26. oktober 2020 vart det gjennomført ei spørreundersøking om korleis ein ønsker at Fjord kommune skal utvikle seg. Målgruppa var ungdom, unge vaksne og vaksne. 339 svarte på heile eller deler av undersøkinga. Fordelinga mellom dei ulike aldersgruppene som har svart, er 68 (20 %) mellom 13-16 år, 47 (14%) mellom 17-25 år, og 223 (66%) er 26 år eller eldre. 

 2. november var kommunestyret samt leiar og nestleiar i ungdomsrådet samla til workshop. Denne kvelden markerte oppstart av arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen for Fjord kommune.