Skular og barnehagar

Skular og barnehagar

Helsedirektoratet har vedteke at alle skular og barnehagar skal stengast. Foreldre slepp å betale for koronastengt sfo og barnehage.

Fjord kommune har utarbeidd opplegg for vidare fjernundervisning.

Kommunen er pålagt å ha eit omsorgstilbod for barn som har foreldre med kritiske samfunnsfunksjonar.  Fleire funksjonar i samfunnet vert no rekna som samfunnskritiske, sjå oversikt.

Det samme gjeld for born med særskilde omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengt.

Fjord kommune ber om at dei verksemder som har tilsette som kjem under denne kategorien, og som kan ha behov for omsorgstilbod, sender ei oversikt over desse. Kven det gjeld, grunngjeving og kva for ein barnehage/skule barnet har tilhald. Desse skal sendast til kommunalsjef for oppvekst og kultur Charles Tøsse – for godkjenning, epost: charles.tosse@fjord.kommune.no

I det daglege skal det takast direkte kontakt med rektor/styrar på den aktuelle eininga med tanke på kva behov som til ei kvar tid gjeld.

Ein ønskjer at foreldre til aktuelle barn følgjer slik oppskrift:

  • Seinast torsdag i kvar veke melder behov for komande veke.
  • Behov som dukkar opp og som ikkje er planlagt, må meldast straks behovet oppstår.
  • Endringar i forhold til innmeldte ønskje, må varslast straks.

Leikeplassar

Fjord kommune stenger bruken av alle leikeplassar knytt til barnehagar og skular, samt andre kommunale leikeplassar. Unntak for barnehagane og skulane sin daglege bruk.