Nyheiter

På grunn av tiltak i samband med koronaviruset, vil møtet torsdag 2. april kl. 17 - 19 verte gjennomført som fjernmøte. Møtet vil verte teke opp og lagt ut offentleg i ettertid.

Det skal ikkje stikkast under stol at eit viktig mål for oss er å unngå at mange tilreisande skal føre til auka smittespreiing. På vegne av Fjord kommune vil eg derfor på det sterkaste oppmode folk om å reise minst muleg – også i påska, seier ordførar i Fjord kommune, Eva Hove.

I denna tida når vi må halde fysisk avstand til kvarandre, kan ikkje bebuarane på institusjonane få besøk. Men dei kan få post!  Vi vil gjerne glede dei ved å samle inn kunstverk frå små (og store) barn som har teikna, måla eller skrive brev.

Fjord kommune stenger bruken av alle leikeplassar knytt til barnehagar og skular, samt andre kommunale leikeplassar. Unntak for barnehagane og skulane sin daglege bruk

Kommunen har gjort lokalt vedtak om opphald på campingplassar og liknande verksemder i eiga forskrift. Personar som ikkje er fast busett i Fjord kommune har forbod mot overnatting på kommunal grunn, campingplass, bubilcamping, gjestehamn eller anna verksemd som driv hytte-/leilighetsutleige. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn som er nødvendig for å avverge materiell skade er tillate. 

Kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord har gjort vedtak om å forlenge dei karantenekrava som vart vedtatt for ei veke sidan, men opnar opp for at næringsaktørar kan søkje dispensasjon dersom karantenekrava skulle medføre store ulemper for næringsaktiviteten. Dette vedtaket gjeld i første omgang til og med måndag 30. mars.

Fjord kommune registrerer Fotballforbundet si oppmoding om førebels å stenge kunstgrasbaner – også for uorganisert aktivitet.

Folkehelseinstituttet har utarbeidd ein figur for å forenkle og tydleggjere råda som blir gitt til ulike grupper.

Fjord kommune fekk laurdag 21. mars stadfesta sitt første tilfelle av covid-19-sjukdom. Personen er smitta under utanlandsreise.