Kultur, idrett og frivilligheit

Kultur, idrett og frivilligheit

Idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år

Det kan no vere opp til 50 deltakarar på arrangement innandørs utan tilviste plassar. For faste tilviste plassar kan ein vere inntil 100 personar. Alle deltakarane må tilhøyre same kommune

Idretts – og kulturarrangement for vaksne

  • Det er muleg å gjennomføre arrangement innafor eige idrettslag og kommune utan tilskodarar i samsvar med reglar for arrangement inne/ute på offentleg stad..

Idretts- og fritidsaktivitetar

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Dei unntas frå anbefalingane om ein meter avstand når det er naudsynt for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trenar/øvar med eit lag, foreining eller liknande i ein anna kommune, vil dei kunne konkurrere med dette laget/denne foreninga så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driv med idrettar som ikkje innebærar nærkontkat, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrets eller region der region brukast som geografisk inndeling.
  • Vaksne kan drive organisert aktivitet innandørs i grupper på inntil 10 personar, så lenge dei kan halde minst ein meters avstand.
  • Utandørs kan vaksne drive organisert aktivitet, så lenge dei kan halde minst ein meter avstand.

Fjord kommune følgjer dei nasjonale reglane for idrett, kultur og frivilligheita.

Les meir i den nasjonale rettleiaren på Helsedirektoratet sine sider.