Institusjon / bemanna omsorgsbustad

Institusjon / bemanna omsorgsbustad

Det vert ope for besøk på institusjonane i Fjord kommune, men besøk må som tidlegare avtalast på førehand.

Les retningslinjer for besøk her (PDF, 610 kB)

 

Smittepost

For å kunne gi eit forsvarleg helse –og omsorgstilbod til innbyggarar i Fjord kommune som får påvist Covid-19, er det etablert ein eigen smittepost. Denne er lokalisert i ei avgrensa fløy ved Valldal sjukeheim, og er av smittevernomsyn ikkje i tilknytning til dei øvrige institusjonsplassane.

Målgruppa for denne posten er:

  1. innbyggarar som vert utskrivne frå sjukehus med eit pleiebehov grunna Covid-19 som ikkje kan stettast i eigen heim.
  2. innbyggarar som har dette pleiebehovet men som ikkje vert lagt inn i sjukehus.

Det vil gjelde same besøksrestriksjonar her, som elles for institusjonsplassane våre.

Særleg om privat heim i omsorgsbustad

Omsorgleilegheiter er å ansjå som privat heim, og er difor ikkje regulert like strengt som på institusjon. Besøk må likevel skje basert på dialog med tilsette. 

Oppdatere råd og tiltak finn de på nettsidene til

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet