Generell informasjon

Generell informasjon

Kriseleiinga arbeider kontinuerleg med saka, og det er dette som har fokus. Situasjonen endrar seg raskt og vi ber publikum halde seg oppdatert gjennom heimesidene til kommunen og Folkehelseinstituttet

Mottaksplassar karantene/isolat

Fjord kommune vil med bakgrunn i pålegg frå regjeringa, opprette mottaksplassar i dei fleste bygdelaga i kommunen for personar som skal i karantene eller isolat.

Gradvis opning

Regjeringa har lagt ein plan for gradvis opning av samfunnet. Gjeldande tiltak finn du her.

Arrangement

Helsedirektoratet har gjort vedtak om at alle kultur- og idrettsarrangement skal avlysast frå 12. mars. 

Frå 7. mai blir det tillate med arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar. Dette gjeld berre arrangement med ein ansvarleg arrangør som har oversikt over kven som er til stades, og det er muleg å halde minst ein meter avstand mellom personane. Kravet om avstand gjeld ikke for personar som bor saman til vanleg. Ansvarleg arrangør skal sørge for at folk held avstand og at smittevernreglar for øvrig vert fulgt.

Arrangement utan ansvarleg arrangør er ikkje tillatt.

Arena Overøye

Arena Overøye skisenter vert vidare stengt f.o.m. 20.04.2020 og ut inneverande sesong. Vedtaket er gjort med bakgrunn i pågåande utbrot av COVI 19 virus.

Bruk av idrettsanlegg

Fjord kommune har eit høgt fokus på å begrense smittespreiinga av Covid-19 (koronaviruset). Samtidig er vi opptekne av god folkehelse og ønsker at våre innbyggarar er i fysisk aktivitet. 1. april la Helsedirektoratet fram Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Desse skal overholdast i kommunen.

Organisert trening

 • Idrettshallane og gymsalane (innandørs anlegg) vert framleis stengt for all aktivitet.
 • Kunstgrasbaner/andre kommunale baner vert opna for organisert trening.
 • Idrettslaga er ansvarlege for den organiserte aktiviteten/treningane og må sørge for at gjeldande smittevernreglar til ei kvar tid vert følgt.
 • Ulike grupper i idrettslaga må i tillegg følgje sitt særforbund sine gjeldande reglar for organiserte treningar, også kalla «koronavettregler».
 • Sjå elles idrettsforbundet si korona-side. https://www.idrettsforbundet.no/

Uorganisert aktivitet

 • Uorganisert trening/aktivitet er framleis lovleg - også på kunstgrasbanene/andre kommunale baner
 • Reglane er dei same som før: UNNGÅ SMITTE, tren åleine, eller i lag med familien/husstanden, eller maks 5 i lag i faste grupper, minst 1 meter avstand og god hygiene.
 • Alle leikeplassar knytt til barnehagar og skular, samt andre kommunale leikeplassar er opne for bruk. 
 • For ballbinger gjeld det ei begrensning på maksimalt 4 personar samtidig.
 • Dei til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar må følgjast.  

Stenging

 • Dersom gjeldande smittevernreglar ikkje vert følgt, kan anlegga igjen bli stengt for både organisert og uorganisert aktivitet.

Stordalhallen og Martin Linge-huset er opne

Det betyr at treningar og annan organisert idrettsaktivitet kan gjennomførast i tråd med dei til ei kvar tid gjeldande føringar frå sentrale styresmakter. Det er Helsedirektoratet sine tilrådingar og idretten/særforbunda sine eigne retningslinjer som gjeld for dei ulike aktivitetane. Det er viktig å presisere at pr no er det ikkje lov å bruke dusjanlegga.

Når det gjeld kommunale møterom for frivillige lag- og organisasjonar, avgrensar ein dette førebels til grendasalen i Stordalshallen og kultursalen i Martin Linge-huset.

Frivilligsentralane

Frivilligsentralane vert framleis stengte.

Biblioteka

Biblioteka er opne for besøk frå 1. juni.

Økonomisk sosialhjelp

Nav har på grunn av situasjonen rundt Koronaviruset stengt publikumsmottaket for alle henvendelsar unntatt økonomisk nødhjelp. For økonomisk nødhjelp ring tlf. 413 07 542. Er det ikkje ein nødssituasjon blir brukar henvist til rett sjølvbeteningsløysing på www.nav.no.  Det ligg mye god informasjon om fleire ytingar på www.nav.no, også om økonomisk sosialhjelp.