SMIL- tiltak 2022 – Søknadsfrist 1. mars

SMIL- tiltak 2022 – Søknadsfrist 1. mars

Vi minner om søknadsfristen for desse ordningane er 1. mars. Du kan lese meir ordningane på vår heimeside ved å følgje lenkene. Dersom det står att midlar etter 1. gangs handsaming vil nye søknader bli handsama fortløpande ut året.

SMIL- Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskot til tiltak i beiteområder

Tilskot til drenering av jordbruksjord