Ny søknadsrunde for tilskot til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 1. juni

Ny søknadsrunde for tilskot til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 1. juni

Fjord kommune har fått tildelt midlar til SMIL-ordninga i 2022. Etter 1. søknadsrunde i mars har vi framleis midlar i potten. SMIL er ei ordning som skal stimulere landbruket til å gjere en ekstra miljøinnsats i kulturlandskapet.

Sel i Hogsetdalen Monika Høydal Lingaas  

Formålet med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureining frå jordbruket, utover det som kan forventast gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskot kan gis til enkeltprosjekter etter søknad.

Alle som driv næringsmessig jordbruk som utløyser produksjonstilskot, samt eigar av landbrukseigedom der jordbruksareal leigast ut kan søkje tilskot frå SMIL.   

Søknader sendast inn digitalt gjennom portalen Altinn
Søknadsskjema SMIL

Les meir om SMIL- ordninga i Fjord kommune

Søknad sendes til Fjord kommune innan 1. juni 2022. 

Terje Systad
Landbrukssjef
E-post
Telefon 418 67 922