Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskotsordninga er å motverka og/eller dempa konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskotsordninga er eit verkemiddel for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arena, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin sosiale- og økonomiske situasjon.

Frivillige organisasjonar, offentlege instansar og private aktørar kan søke om tilskot.

Tilbodet skal så langt det er mogleg ha låge eller ingen kostnadar.

I tillegg er det eit mål at tiltaka bidrar til eit meir inkluderande fritidsmiljø.

Søknadsfristen er 4. desember 2020 og tildelinga skjer i april/mai 2021.

Det skal søkjast via Bufdir sin søknadsportal

Tilskotsordninga si nettside

 

For meir informasjon, kontakt
Frivilligsentralen tlf. 418 67 836
Folkehelsekoordinator tlf. 418 67 806