Kunngjering – Detaljregulering for Stordal brannstasjon

Kunngjering – Detaljregulering for Stordal brannstasjon

I kommunestyremøte (sak 056/21) 24.06.2021 vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Stordal brannstasjon, planID 201808

Klikk for stort bilete 

Eventuell klage på vedtaket skal sendast skriftleg til post@fjord.kommune.no eller til Fjord kommune, pb. 144, 6211 Valldal innan 23. juli. Krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram seinast 3 år etter kunngjeringa av reguleringsplanen.

 

Planføresegner  (PDF, 154 kB)

Plankart  (PDF, 185 kB)

Planomtale (PDF, 5 MB) 

Saksprotokoll frå KS-056/21  (PDF, 773 kB)

Dokument frå kommunestyret vedtaket 24.06.21 [Lenke til sak 056/21]

Plan for ivaretaking av matjord i samband med bygging av ny brannstasjon – Rapport frå Landbruk Nordvest SA  (PDF, 6 MB)

NVE trekker motsegn - Reguleringsplan for Stordal brannstasjon - Fjord kommune (PDF, 553 kB)