Detaljreguleringsplan for Stordal brannstasjon - Høyring

Detaljreguleringsplan for Stordal brannstasjon - Høyring

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Fjord kommune å legge planforslag for Detaljregulering for Stordal brannstasjon (dagsett 12.01.2021) ut til offentleg ettersyn i seks veker. Det er opent for innspel og merknader til planforslaget.

Klikk for stort bilete Eventuelle merknader/innspel skal vere skriftlege og sendast Fjord kommune på e-post post@fjord.kommune.no eller til Fjord kommune, pb. 144, 6210 Valldal. Frist for kome med innspel er 11. mars 2021.

 

 

 

Detaljregulering for Stordal brannsasjon 1.gongs behandling til offentleg ettersyn (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planføresegner (PDF, 444 kB)

Illustrasjonsplan 1 (PDF, 2 MB)

VA-plan frå kommunen (PDF, 166 kB)

Sjekkliste ROS (PDF, 424 kB)

Naboareal - Uttale frå fylkesgeologen og Fylkesmannen (PDF, 394 kB)

Kart og matrise vedr. plassering brannstasjon (PDF, 561 kB)

Fråsegn arkeologisk registrering (PDF, 84 kB)