Detaljregulering Gardskroken hyttefelt - Nørdalen

Detaljregulering Gardskroken hyttefelt - Nørdalen

Varsel om oppstart detaljregulering for Gardskroken Hyttefelt Nørdalen -Fjord kommune

Føremålet med planarbeidet er å legge tilrette for fritidsbustadar, i tillegg planteknisk opprydding og vidareføring av regulerte skiløyper som grenser til byggeområdet.

Planarbeidet blir utført av proESS AS på vegne av grunneigar, eventuelle merknadar skal vere skriftlege og sendast til post@proess.no innan 28.08.2020. 

Emma Kuskemoen
E-post
Telefon 418 67 925