Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.

Frist for innlevering av forslag til kommunevåpen og ordførarkjede er no omme, og vi har fått inn 130 forslag til kommunevåpen. Det er og kome inn beskriving av ordførarkjede og eksempel for oppbygging av kjede.

I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Tilsettingsutvalet har gjort tilsetting på fleire sentrale stillingar.

Det er møte i fellesnemnda på kommunehuset i Stordal 19. februar.

Stordal ungdomsråd/ungdomsklubb inviterer til stor workshop i forkant av UKM lokalmønstring for Stordal og Norddal! Ungdom i alderen 10 (5. klasse) til 20 år er velkomne til å melde seg på. 

Då har dei blide representantane på dette bildet gjennomført MOT-utdanning.

Fjord kommune er godt i gang med digitaliseringsarbeidet. Her får ordførar Arne Sandnes i Norddal opplæring i bruk av elektronisk reiserekning av personalsjef Marius Moe.

Det vert lyst ut open konkurranse for kommunevåpen og ordførar kjede til Fjord kommune. Frist for innsending av forslag er fredag 1. mars 2019.

Fellesnemnda har bedt om eksterne analysar og råd som kan vere til hjelp når vi skal planlegge  framtidige helse- og omsorgstenester i Fjord kommune. Vurderingane skulle  mellom anna bygge på  kjende lovkrav og ta omsyn til forventa befolkningsutvikling, og vurdere forhold knytt til rekruttering av fagpersonell, bygningsmasse m.m.