I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Tilsettingsutvalet har gjort tilsetting på fleire sentrale stillingar.

Det er møte i fellesnemnda på kommunehuset i Stordal 19. februar.

Stordal ungdomsråd/ungdomsklubb inviterer til stor workshop i forkant av UKM lokalmønstring for Stordal og Norddal! Ungdom i alderen 10 (5. klasse) til 20 år er velkomne til å melde seg på. 

Då har dei blide representantane på dette bildet gjennomført MOT-utdanning.

Fjord kommune er godt i gang med digitaliseringsarbeidet. Her får ordførar Arne Sandnes i Norddal opplæring i bruk av elektronisk reiserekning av personalsjef Marius Moe.

Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019.

Det vert lyst ut open konkurranse for kommunevåpen og ordførar kjede til Fjord kommune. Frist for innsending av forslag er fredag 1. mars 2019.

Fellesnemnda har bedt om eksterne analysar og råd som kan vere til hjelp når vi skal planlegge  framtidige helse- og omsorgstenester i Fjord kommune. Vurderingane skulle  mellom anna bygge på  kjende lovkrav og ta omsyn til forventa befolkningsutvikling, og vurdere forhold knytt til rekruttering av fagpersonell, bygningsmasse m.m.

Torsdag 15. november vart det gjennomført felles ungdomsråd for Norddal og Stordal ungdomsråd på Frivilligsentralen i Stordal. Kvelden vart nytta til å verte kjende med kvarandre og førebu ei framtidig etablering av Fjord ungdomsråd.