Fv 63 mellom Jordbærstova og Myklebust er no opna att for trafikk.

MOT

Då har dei blide representantane på dette bildet gjennomført MOT-utdanning.

Dataopplæring

Fjord kommune er godt i gang med digitaliseringsarbeidet. Her får ordførar Arne Sandnes i Norddal opplæring i bruk av elektronisk reiserekning av personalsjef Marius Moe.

hpv-jenter-studier.jpg

Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019.

Fjord_kommune

Det vert lyst ut open konkurranse for kommunevåpen og ordførar kjede til Fjord kommune. Frist for innsending av forslag er fredag 1. mars 2019.

Fellesnemnda har bedt om eksterne analysar og råd som kan vere til hjelp når vi skal planlegge  framtidige helse- og omsorgstenester i Fjord kommune. Vurderingane skulle  mellom anna bygge på  kjende lovkrav og ta omsyn til forventa befolkningsutvikling, og vurdere forhold knytt til rekruttering av fagpersonell, bygningsmasse m.m.

Ungdomsråda

Torsdag 15. november vart det gjennomført felles ungdomsråd for Norddal og Stordal ungdomsråd på Frivilligsentralen i Stordal. Kvelden vart nytta til å verte kjende med kvarandre og førebu ei framtidig etablering av Fjord ungdomsråd.

Arbeidsgruppe for kulturbygging hadde sitt første tildelingsmøte 22. oktober. Det kom inn sju søknader innan fristen, og alle fekk midlar.

Rektorar

Fellesnemnda har i sak  26/18 24.04.2018 vedteke at Fjord kommune skal verte ei MOT- kommune. Dette inneber at skulane  gjennomfører grunnprogrammet Robust ungdom, i tillegg til to program  der skulen og kommunen som samfunnsbyggjar er med.

Det er møte i fellesnemnda 16.10 kl. 1700 på rådhuset i Valldal.