Fellesnemnda

Det er oppretta ei fellesnemnd i samsvar med Inndelingslova § 26, som har ansvar for å styre og følgje opp samanslåingsprosessen.

Fellesnemnda er det øvste politiske organ for byggeprosessen. Fellesnemnda skal ta stilling til alle prinsipielle forhold i prosessen med å bygge ny kommune fram mot 1. januar 2020.

Intensjonsavtalen slår fast at Fellesnemnda skal vere samansett av fire kommunestyrerepresentantar frå kvar av kommunane.  

 

Medlemmar frå Stordal:

Eva Hove, leiar fellesnemnda

Kjersti Ruset Hjelle,

Bjørn Ove Olsen,

John Helge Larsen             

1.vara: Claus Hoff

 

Medlemmar frå Norddal:

Arne Sandnes - nestleiar

Viktor Valdal

Laila Olsen

Olav Løvoll

1.vara: Hans M Gjedrem (for V. Valdal 1.vara H. T. Sylte)